Nabavke 

Nabavke materijala i usluga

Kako bi se održala proizvodnja metalurškog koksa, anhidrida maleinske kiseline, đubriva i električne energije, GIKIL redovno nabavlja sljedeće:

Sirovine: koksujući ugalj, amonijak, N- butan, ispirno ulje, sumporna kiselina i lužina.

Ostali materijali: metal i nemetalni dijelovi, gotovi dijelovi, električni predmeti, ulja i maziva, lična zaštitna oprema itd.

U slučaju da želite stupiti u kontakt, molimo pišite na [email protected]