POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 01/16  Tender za angažovanje mašina i mehanizacije za rad u krugu GIKIL-a

Pozivaju se sve zainteresovane firme da dostave ponude za angažovanje mašina  i mehanizacije za rad u krugu firme Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac na sljedećim poslovima:


1. A) MANIPULACIJA METALURŠKOG KOKSA (SVIH VRSTA)

- Utovar koksa u vagone i druga prevozna sredstva sa skladišta odlagača uz željezničku prugu.

- Utovar koksa u vagone i druga prevozna sredstva sa skladišta odlagača (druga strana odlagača). Ova operacija uključuje utovar koksa u kamione, prevoz do utovarne rampe i utovar u vagon.

- Prevoz koksa sa separacije GIKIL-a (iz bunkera) do skladišta pored željezničkih kolosjeka (utovarna rampa) i utovar  koksa u vagone. Ova operacija podrazumijeva i utovar koksa u ostala prijevozna sredstva (kamione).

- Prevoz koksa sa separacije GIKIL-a (iz bunkera) do skladišta bez željezničkog kolosjeka (dislocirana skladišta koksa u GIKIL-u). Ova operacija uključuje utovar koksa u kamione, prevoz do utovarne rampe i utovar koksa u vagone. 

- Operacija uzgrtanje koksa na skladištima, koje bi se trebalo izvršiti temeljito kako bi se izbjeglo naknadno čišćenja skladišta, po zahtjevu nadzornog organa GIKIL-a. Ukoliko operacija nije prikladno izvršena, od izvođača će se zahtijevati da izvrši ponovno uzgrtanje koksa, koje neće biti predmet fakturisanja / plaćanja.

- Izvođač mora u svakom trenutku biti operativan i spreman da odgovori na zahtjeve proizvodnje  posebno u vanrednim i nepredviđenim situacijama (hitno prevoženje koksa iz bunkera separacije ili rampe i dr.) bez ugrožavanja i ostalih zahtjeva.

- Izvođač treba da je u mogućnosti odgovoriti zahtjevu za pojačanom otpremom, odnosno utovarom koksa sa lagera do 3.000 tona koksa u vagone, sa utovarnih rampi, za 24 sata.


1. B) UTOVAR KOKSA SA LAGERA U PREVOZNA SREDSTVA (VAGONE I KAMIONE) KOJI JE VEĆ ODLOŽEN NA SKLADIŠTU IZ PRETHODNOG ARANŽMANA

- Ova operacija podrazumijeva utovar koksa sa skladišta, količine iz prethodnog aranžmana (koks koji je ranije uskladišten), u prevozna sredstva (vagone i kamione), u količini prema dnevnom izvještaju proizvodnje na dan početka aranžmana. 

- Cijena za navedene poslove (1A i 1 B) mora biti iskazana u KM po metričkoj toni utovarenog koksa u vagone ili kamione.


2. MANIPULACIJA UGLJA I ČIŠĆENJE SKLADIŠTA  UGLJA – NAGURAVANJE UGLJA NA ŠIBER (NA POSTROJENJU PRIPREME UGLJA U GIKIL-U) I ČIŠĆENJE RASUTOG UGLJA

- Ova operacija podrazumjeva prebacivanje uglja sa gomile na skladištu uglja na šibere (otvore) koji se nalaze na sredini skladišta njegovom cijelom dužinom, kao i prebacivanje uglja sa jedne zone na drugu po potrebi. Količina uglja koja se mora prebaciti na šibere zavisi  od dnevnog kapaciteta proizvodnje koksa i stanja zaliha uglja u silosima .Zbog toga mašina koja se koristi za nagurivanje uglja mora biti dostupna 24 h (tj. u  svim smjenama) a efektivan rad u smjeni zavisi od kapaciteta proizvodnje i stanja zaliha u silosima. 

- Manipulacija uglja podrazumjeva i pravljenje mix-a ugljeva na skladištu tj. mješanje 2 uglja i nabacivanje na šibere.

- Čišćenje rasutog uglja podrazumjeva sakupljanje uglja na gomile u zavisnosti od vrste uglja a   koji se raspe prilikom manipulacije tj nagurivanja na šibere.

- Cijena za navedene poslove mora biti iskazana u KM po metričkoj toni uglja (obračun vršiti prema normativu utrošenog uglja dok se ne uspostavi tačno mjerenje uglja na vagama GIKIL-a. Prosječna dnevna količina naguranog uglja na šiber iznosi cca 2200t).


3. UTOVAR I PREVOZ METALURŠKOG I LIVAČKOG KOKSA SA IMPROVIZOVANE RAMPE ILI IMPROVIZOVANOG BUNKERA 

- Ova operacija uključuje utovar, prevoz, vaganje i odlaganje koksa na skladištu.                        

Cijena za ovaj posao mora biti iskazana KM po metričkoj toni preveženog koksa za oba slučaja.


4. PROSIJAVANJE KOKSA (svih vrsta) NA MOBILNOJ SEPARACIJI 

- Utovar i dovoz potrebnih količina i vrsta koksa sa dislociranih skladišta do mobilne separacije (u krugu fabrike GIKIL).

- Čišćenje koksa sa IX i X kolosjeka i ostalih kolosijeka i pristupnih puteva u GIKIL-u i odvoz istog na prosijavanje.

- Prosijavanje koksa prema nalogu GIKIL-a na najmanje 3 frakcije.

- Skladištenje, odvoz prosijanih količina koksa od mobilne separacije na dislocirana skladišta, prema uputama nadzornog organa naručioca usluga (sektor proizvodnja).

- Količine za prosijavanje su povremene. Od izvođača se može zahtijevati i rad postrojenja od 24 sata / dnevno, ukoliko se ukaže potreba za sijanjem većih količina.

- Minimalni kapacitet za ovu operaciju je sijanje 700 tona koksa za 24 sata.

- Postizanje zahtjevane granulacije koksa, koji se dobije prosijavanjem, je odgovornost izvođača. Predmet evidencije obračuna i fakturisanja će biti samo količine zahtijevanih gotovih frakcija koksa. Ukoliko materijal nije prikladno prosijan, od izvođača će se zahtijevati da izvrši ponovno prosijavanje.  koje neće biti predmet fakturisanja / plaćanja. Dodatna sijanja tzv. međufrakcija  koksa (nekomercijalnih) idu na teret izvođača radova. Mjerodavno za ocjenu kvaliteta je granulometrijska analiza GIKIL-ove laboratorije (ili druge kontrolne kuće).

- Izvođač radova treba da ima dovoljan broj rezervnih sita veličine prema zahtjevu nadzornog organa GIKIL-a (najčešće korištena sita su 8mm, 10mm, 12mm, 22mm, 25mm, 27mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120 mm). 

Od izvođača se može zahtijevati da nabavi i dodatna sita (drugih veličina) koja bi bila neophodna.

- U slučaju elektro pogona, obaveze izvođača su da plati priključenje na elektro mrežu GIKIL-a. Cijena ponude na elektro pogon će se upoređivati sa ponudom postrojenja na dizel pogon, na način da će se na ponudu postrojenja na elektropogon dodati troškovi priključenja i potrošnje električne energije prema izračunu GIKIL-a.

- Cijena za ovaj posao mora biti iskazana u KM po toni ukupno prosijanog koksa (zbir frakcija koje zadovoljavaju kvalitet i nadzrno i podzrno i koje su ugovorom definisane).


5. DROBLJENJE KOKSA

- Prikupljanje i odvoz koksa do drobilice.

- Drobljenje koksa na sitne granulacije.

- Odvoz koksa do vage GIKIL-a kao i odvoz koksa do mjesta gdje će se koks lagerovati.

- Drobljenje koksa mora biti potpuno, a ako ne, evidencija i obračun troškova drobljenja će biti samo kroz količine dobijenih zahtijevanih sitnijih granulacija koksa (nakon drobljenja i prosijavanja).

- Postizanje zahtjevane granulacije koksa, koji se dobije drobljenjem, je odgovornost izvođača. Ukoliko materijal nije prikladno izdrobljen, od izvođaća će se zahtijevati da izvrši ponovno drobljenje, koje neće biti predmet fakturisanja / plaćanja. Mjerodavno za ocjenu kvaliteta je granulometrijska analiza GIKIL-ove laboratorije (ili druge kontrolne kuće)..

- Cijena za ovaj posao mora biti iskazana u KM po toni izdrobljenog, prosijanog i izvaganog koksa (na frakcije definisane u ugovoru koje zadovoljavaju traženi kvalitet).


6. UTOVAR AMONIJUM SULFATA I KAN-a (RINFUZA) U KAMIONE ILI VAGONE

- Cijena za ovaj posao mora biti iskazana u KM po toni utovarenog amon sulfata odnosno KAN-a u prevozna sredstva (kamione ili vagone).


7. PRIPEMA SOLI ZA UTOVAR I UZGRTANJE AMON SULFATA U SKLADIŠTU SOLI AS NA RJ KONDENZACIJA

- Uzgrtanje soli AS kako bi mašina za utovar imala prostor za kretanje unutar skladišta i vršila utovar ili u slučajevim kada je neophodno istu uzgrnuti u cilju povećanja kapaciteta skladišta (ove poslove će nadzirati proizvodnja i potpisivati radne dnevnike za iste).

- Cijena za ove poslove treba da je iskazana po 1 aktivnom moto satu (utovarivač).


8. UZGRTANJE KAN-a I ČIŠĆENJE PRUGE ZA PREBAČAJ ŠADER MAŠINE

- Rad utovarivača u silosu (skladištu KAN-a), uzgrtanje KAN-a i čišćenje pruge za prebačaj Šader mašine.

- Cijena za ove poslove treba da je iskazana po 1 aktivnom moto satu (utovarivač).


9. UTOVAR KAMENA KREČNJAKA U BUNKER

- Cijena za ovaj posao mora biti iskazana u KM po toni utovarenog kamena krečnjaka u bunker.


10. UREĐENJE SKLADIŠTA KAMENA I UZGRTANJE KAMENA

- Poslovi koji obuhvataju angažmana utovarivača na uređenju skladišta kamena i uzgrtanju kamena na gomilu.

- Cijena za ove poslove treba da je iskazana po 1 aktivnom moto satu.


11. RAD UTOVARIVAČA, KAMIONA, ROVOKOPAČA, SKIPA I BULDOZERA NA OSTALIM POSLOVIMA U GIKIL-u

- Ostali poslovi na Pripremi uglja su:

čišćenje odvodnih kanala, ravnanje terena , prebacivanje  krupnog otpada i sl. i obavljaju se po zahtjevu nadzornog organa.

- Ostali poslovi na RJ Koksovanje na kojima može biti angažovana mehanizacija trećih lica po moto-satu osim redovnih poslova na manipulaciji koksom su:

Angažovanje utovarivača i kamiona za utovar i prevoz vraćenog koksa iz vagona (bez obzira na razloge vraćanja koksa).

Angažovanje utovarivača i kamiona za utovar i prevoz koksa sa jedne na drugu lokaciju, po zahtjevu za utovara koksa i dr.

Angažovanje utovarivača i kamiona za utovar i prevoz podplanirne mješavine (ugalj) za slučaj neipravnosti SKIP dizalice.

Angažovanje utovarivača i kamiona za utovar i prevoz koksa za potrebe uzorkovanja sa velikih hrpa kada se vrši volumetrijsko mjerenje stanja zaliha koksa ili na zahtjev.

Angažovanje skipa i kamiona za čišćenje i prevoz rasutog koksa oko objekata baterije i separacije koksa (obično jedanput mjesečno).

Angažovanje utovarivača i kamiona na ostalim pojedinačnim poslovima kada to hitnost situacije nalaže a GIKIL-ove mašine nisu dostupne (uređenje kruga za posjete, hitna potreba za mašinom u smjeni i sl.).

Crpanje koksnog taloga iz bazena u slučaju neispravnosti grajfera.

Čišćenje taloga ispot tornja za gašenje koksa.

Poslovi  uređenja kruga te kopanja i ravnanja terena po potrebi.

- Cijena za ove poslove treba da je iskazana po 1 aktivnom moto satu.


12. PREVOZ LIVAČKOG I METALURŠKOG KOKSA SA SKLADIŠTA DO UTOVARNE RAMPE (UTOVARIVAČIMA) 

- Cijena za ovaj posao mora biti iskazana u KM po toni utovarenog livačkog i metalurškog koksa u vagone.


DODATAK:

-      Prilikom prevoza sa separacije, prosijavanja, drobljenja i čišćenja ugaženog koksa neophodno je obezbjediti vaganje svakog              pojedinačnog kamiona. 

- Mjerodavna količina koksa za evidenciju i obračun bi bila bazirana na osnovu stvarnih vrijednosti prikupljenih odvaga zabilježenih na GIKIL-ovoj vagi. 

- Za potrebe miksanja koksa u vagone na lageru, Izvođača mora pribaviti neto odvagu kašike koksa utovarivača za metalurški koks (specijal i premium) 

- Izvođač mora svaki mjesec da ažurira neto odvage mehanizacije i iste zabilježi u bazi vaga GIKIL-a. Izuzetak može biti samo hitno izvoženje koksa sa separacije ili rampe usljed vanrednih i nepredviđenih situacija. U takvim slučajevima mogu se koristiti zadnje prethodno  zabilježene odvage.

- Gore navedeno se odnosi na operacije po tačakama 1-A, 1-B, 3, 4 i 5 i treba da bude sastavni dio cijena tih opracija.


OSTALI USLOVI: 

- Ponuda mora biti navedena po pojedinačnim operacijama.  

- Uz ponudu obavezno dostaviti i referentnu listu. 

- Za svaku mašinu (utovarivač, kamion itd..) koju ste spremni angažovati potrebno je priložiti i dokaz o njenim performansama i tehničkim specifikacijama kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti ukoliko ponuđač bude odabran. Takođe, potrebno je dostaviti dokaz o kvalifikacijama rukovaoca za svaku mašinu.

- Ponuda mora obavezno da sadrži specifikacije opreme kojom će se obavljati poslovi koji su predmet ponude.

- Za operacije 1, 2, 4 i 11, prema iskustvu GIKIL-a, potrebno je minimalno 5 utovarivača sa zapreminom kašike 3,5 m3, 6 kamiona nosivosti 10 tona koksa, rovokopač (kašika do 1m3), SKIP standardnih performansi (kašika do 1m3), buldozer (ploča za guranje cca 4,5 m2) i postrojenja za separisanje koksa sa minimalno 2 nivoa sita i minimalno 3 izlazne frakcije, minimalnog kapaciteta 700 tona prosijanog koksa u roku od 24 sata.


- GIKIL zadržava pravo parcijalnog izbora ponuda po navedenim operacijama.

- GIKIL zadržava pravo uvida u stanje opreme ponuđača.

- GIKIL zadržava pravo da po ovom zahtjevu ne izvrši izbor niti jednog od dobavljača.

- Očekivani rok plaćanja je 60 dana od datuma fakturisanja.

- Očekivani početak aranžmana je nakon odabira najpovoljnijeg dobavljača i period trajanja ugovora je najmanje 1 godina dana.


- Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama , poštom ili putem ekspedita GIKIL-a. 

- Adresa: Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac, Željeznička br. 1, 75300 Lukavac 

- Na koverti obavezno naznačiti „PONUDA PO ZAHTJEVU GIKIL-a br. 01/16 – NE OTVARAJ“

- Krajnji rok za prijem ponuda je: 15.11.2016

- Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici GIKIL-a: www.gikil.ba 


Za sve nejasnoće, možete se obratiti kontakt osobama:

Azur Uščuplić; Jasmin Džindo

Tel/Fax: 035/574-339  

E-mail: azur_uscuplic@gikil.ba; jasmin_dzindo@gikil.baGlobal Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac