ISO 

ISO

Kvalitet proizvoda je jedan od poslovnih pokretača GIKIL-a d.o.o. Lukavac i smatra se preduslovom za zadovoljstvo kupaca. 

Kvalitet je najvažniji faktor uspijeha naše kompanije i utiče na njen pozitivan imidž na tržištu. Ponovljivost kvaliteta se ostvaruje praćenjem karakteristika i parametara proizvoda uz pomoć organizovanog rada po sistemu kvaliteta ISO 9001.


Naša kompanija je certifikovana od strane certifikacionog tijela TÜV SÜD prema sljedećim standardima: 

• ISO 9001:2008    Proizvodnja i prodaja koksa, anhidrida maleinske kiseline, đubriva i električne energije za GIKIL d.o.o. Lukavac, certifikat dobijen u oktobru 2012. godine i recertificiran u oktobru 2015. godine. 

• ISO 14001:2004 Proizvodnja i prodaja električne energije za Fabriku   Enegana, dobijen u januaru 2015. godine.

O dosljednoj primjeni zahtjeva standarda ISO 9001 i ISO 14001 brinu svi zaposleni.


Rukovodstvo GIKIL-a je opredijeljeno da održava i unapređuje efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom i zaštitu životne sredine sa učešćem svojih uposlenika kroz:

• dosljednu primjenu i stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001

• sukcesivne cikluse utvrđivanja ciljeva

• permanentno preispitivanje postignutih performansi

• uključivanje svih poslovnih funkcija u sistem upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine

• stvaranje klime politike kvaliteta i životne sredine u svim sektorima preduzeća i kod svih zaposlenih

• redovna preispitivanja sistema od strane rukovodstva, sprovođenje internih i eksternih provjera i primjena korektivnih mjera po potrebi