ISO 

ISO

Kvalitet proizvoda je jedan od poslovnih pokretača GIKIL-a d.o.o. Lukavac i smatra se preduslovom za zadovoljstvo kupaca. 

Kvalitet je najvažniji faktor uspijeha naše kompanije i utiče na njen pozitivan imidž na tržištu. Ponovljivost kvaliteta se ostvaruje praćenjem karakteristika i parametara proizvoda uz pomoć organizovanog rada po sistemu kvaliteta ISO 9001.


Naša kompanija je certifikovana od strane certifikacionog tijela TÜV SÜD prema sljedećem standardu: 

• ISO 9001:2015 Proizvodnja i prodaja koksa, anhidrida maleinske kiseline, đubriva i električne energije za GIKIL d.o.o. Lukavac. Certifikat dobijen u oktobru 2018. godine, kada se sa ISO 9001:2008 prešlo na ISO 9001:2015. Certifikat važi do novembra 2021. godine. 

O dosljednoj primjeni zahtjeva standarda ISO 9001 brinu svi zaposleni.


Rukovodstvo GIKIL-a je opredijeljeno da održava i unapređuje efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom sa učešćem svojih uposlenika kroz:

• dosljednu primjenu i stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001

• sukcesivne cikluse utvrđivanja ciljeva

• permanentno preispitivanje postignutih performansi

• uključivanje svih poslovnih funkcija u sistem upravljanja kvalitetom

• stvaranje klime politike kvaliteta u svim sektorima preduzeća i kod svih zaposlenih

• redovna preispitivanja sistema od strane rukovodstva, sprovođenje internih i eksternih provjera i primjena korektivnih mjera po potrebi